تحقیق و پژوهش

موسسه  گوهر شناسی قومس کلیه تحقیقات مربوط به معادن،  مواد معدنی و سنگ های قیمتی را در اسرع وقت انجام می دهد . جهت تقاضای تحقیق پرکردن فرم ذیل الزامی است.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

عنوان پژوهش

هدف و شرح کامل پژوهش

موسسه پس از مطالعه پژوهش مورد تقاضا جواب ارزیابی هزینه تحقیق را به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد کرد.