تشخیص شهاب سنگ

جهت تشخیص و صدور شناسنامه شهاب سنگ انجام مراحل ذیل ضروری است

۱-واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت کارشناسی و هزینه آزمایش به
شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۹۴۰۵۹۳۲بانک ملی به نام علیرضا حافظی
۲-جدا سازی بخشی از سنگ(حدود ۱۵ گرم) به طوری که پوسته و مغز سنگ در نمونه ارسالی وجود داشته باشد.
۳-ارسال نمونه با پست پیشتاز به آدرس : سمنان صندوق پستی ۱۵۸-۳۵۱۹۵ موسسه گوهر شناسی قومس
لطفا پس از واریز وجه فیش واریزی را درون پاکت گذاشته و به همراه نمونه ارسال کنید.داخل پاکت مشخصات کامل شامل نام؛آدرس دقیق پستی وشماره تماس را حتما قرار دهید.
۴- پرکردن فرم زیر

نام و نام خانوادگی: (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

آدرس دقیق پستی:(ذکر کدپستی الزامی است)

تلفن تماس:

تعداد نمونه ارسالی

شماره فیش یا کد رهگیری واریزی:(الزامی)

تاریخ واریز وجه:(الزامی)

پیام شما:

پس از بررسی نمونه دستی ؛جواب کتبی بررسی نمونه با مهر و امضاء موسسه همراه با نمونه ارسالی برای شما پست خواهد شد.جواب ارسالی دو صورت دارد:۱-نمونه شهابسنگ است ۲- نمونه از سنگهای زمینی است.