تشخیص شهاب سنگ

جهت تشخیص و صدور شناسنامه شهاب سنگ انجام مراحل ذیل ضروری است

۱-واریز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان بابت کارشناسی و هزینه آزمایش به
شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۹۴۰۵۹۳۲بانک ملی به نام علیرضا حافظی
۲-جدا سازی بخشی از سنگ(حدود ۱۰ گرم) به طوری که پوسته و مغز سنگ در نمونه ارسالی وجود داشته باشد.
۳-ارسال نمونه با پست پیشتاز به آدرس : سمنان صندوق پستی ۱۵۸-۳۵۱۹۵ موسسه گوهر شناسی قومس
لطفا پس از واریز وجه فیش واریزی را درون پاکت گذاشته و به همراه نمونه ارسال کنید.داخل پاکت مشخصات کامل شامل نام؛آدرس دقیق پستی وشماره تماس را حتما قرار دهید.
پس از بررسی نمونه به طریق ماکروسکوپی و میکروسکوپی ؛جواب کتبی به همراه عکسهای میکروسکوپی نمونه با مهر و امضاء موسسه همراه با نمونه ارسالی برای شما پست خواهد شد.جواب ارسالی دو صورت دارد:۱-نمونه شهابسنگ است ۲- نمونه از سنگهای زمینی است.
در صورت داشتن هرگونه سوال لطفا با شماره تلفن ۰۹۱۲۵۳۲۵۶۰۴(حافظی) تماس بگیرید.