تماس با ما

تلفن تماس مدیر عامل:

۰۹۱۲۵۳۲۵۶۰۴ مهندس حافظی

آدرس پستی:
سمنان-صندوق پستی:۱۵۸-۳۵۱۹۵ «موسسه گوهر شناسی قومس»
ایمیل hafezi1970@yahoo.com