قیمت گذاری گوهر

جهت قیمت گذاری سنگ های قیمتی انجام مراحل ذیل الزامی است.

۱-واریز ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت کارشناسی
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۹۴۰۵۹۳۲بانک ملی به نام علیرضا حافظی
۲- پرکردن فرم زیر


  نام و نام خانوادگی

  ایمیل شما

  نوع سنگ قیمتی

  وزن(قیراط)

  شماره فیش یا کد رهگیری واریزی

  تاریخ واریز وجه

  بارگذاری عکس سنگ قیمتی و یا شناسنامه سنگ

  سایرتوضیحات در خصوص سنگ(کشور منشاء سنگ و…)