قیمت گذاری گوهر

جهت قیمت گذاری سنگ های قیمتی انجام مراحل ذیل الزامی است.

۱-واریز ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت کارشناسی
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۹۴۰۵۹۳۲بانک ملی به نام علیرضا حافظی
۲- پرکردن فرم زیر

نام و نام خانوادگی

ایمیل شما

نوع سنگ قیمتی

وزن(قیراط)

شماره فیش یا کد رهگیری واریزی

تاریخ واریز وجه

بارگذاری عکس سنگ قیمتی و یا شناسنامه سنگ

سایرتوضیحات در خصوص سنگ(کشور منشاء سنگ و…)